×

{{lang_listcredit.Login[lang_choose]}}

{{lang_listcredit.Menu[lang_choose]}}

{{lang_listcredit.Language[lang_choose]}}

CCC Index คืออะไร?

CCC Index คือดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) และ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความมั่นคงทางการเงินของนิติบุคคล

ปัจจัยด้าน สภาพคล่องถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสามารถในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในยุค Covid-19 บริษัทใดที่มี Credit Term สูงจะมีโอกาสอยู่รอดและมีอำนาจต่อรองกับคู่ค้าที่สูงขึ้นด้วย

วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)

เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มผลิตสินค้าหรือบริการ ใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับเงินกลับมา จึงมีหน่วยนับเป็น “วัน”

ยิ่งค่า CCC มีจ่านวนวันยิ่งน้อยยิ่งดี ท่าให้ในบางกรณีค่า CCC จะมีค่าติดลบ (-) ซึ่งจะหมายถึงกิจการมีสภาพคล่องที่สูง

ดังนั้น CCC จะสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่องของกิจการโดยควรน่าไปเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

CCC เป็นอัตราส่วนทางการเงินสามารถคำนวนได้จาก

Responsive image

การอ่านค่าคะแนน CCC Index

Responsive image

CCC Score : 106 to 180 = ระดับ 1 สภาพคล่อง ควรปรับปรุง

CCC Score : 31 to 105 = ระดับ 2 สภาพคล่อง น้อยกว่าปกติ

CCC Score : 0 to 30 = ระดับ 3 สภาพคล่อง ปกติ

CCC Score : -1 to -90 = ระดับ 4 สภาพคล่อง ดี

CCC Score : -90 to -180 = ระดับ 5 สภาพคล่อง ดีมาก

ตัวอย่างการอ่านค่า CCC Index

บริษัท AAA จำกัด มีค่า CCC ระดับ 3 หมายความว่ากระบวนการตั้งแต่เริ่มผลิตสินค้าหรือบริการจนถึงได้รับเงิน จะใช้ระยะเวลา 0 ถึง 30 วัน ถือว่า บริษัท AAA จำกัด อยู่ในระดับ "ปกติ"

ค่า CCC ของประเทศไทย

นิติบุคคลในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย CCC = 14.8 วัน

หมายเหตุ : ข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายการคำนวณ CCC Index มีดังนี้

1. คำนวณเฉพาะบริษัทที่ส่งงบประจำปี 2562 ภายใน 31 ส.ค. 2563

2. ค่า CCC Score อยู่ในช่วงตั้งแต่ 180 จนถึง -180

3. จำนวนบริษัทที่ CCC Index ครอบคลุมคือ 409,813 ราย